online pharmacy without a prescription
Bingöl SOLHAN - || Bingöl || Bingöl'de Ulaşım


Bingöl'de Ulaşım1.Ulaştırma
Bingöl, Doğu Anadolu'nun Yukarı Fırat Bölümünde yer almaktadır. İl'in dağlık ve engebeli bir arazi yapısına sahip oluşu, ulaşım imkanları olumsuz yönde etkilenmektedir. Özellikle kış aylarında ulaşımın daha da zorlaştığı görülmektedir. Havaalanının henüz inşaat halinde olduğu ilde ulaşım, kara ve demiryolu ile yapılmaktadır.
 
 
A.Karayolu Ulaşımı
Ulaşım, insanların ve eşyanın yer değiştirme faaliyeti olarak tanımlandığına göre, belli bir idari ve coğrafi birimin gelişmesinde sosyal, ekonomik ve kültürel açıdan karayolu ulaşımı büyük önem arz eder. Ancak Bingöl ilimizin karayolu ulaşım imkanlarının yeterli olduğunu söylemek oldukça güçtür. Bingöl karayolu ulaşım imkanları bakımından bölgenin en yetersiz illerinden biridir.

Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne (Elazığ) bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Karayolları 84 Şube Şefliğimizin hizmet alanı içinde bir idare binası 18 yatak kapasiteli misafirhane, 6 lojman, araç parkı için bir sundurma ile akaryakıt-yağlama ve yıkama binaları bulunmaktadır. Ayrıca bir asfalt plenti tesisi ile 5 adet bakımevi mevcuttur.

Bingöl ilimizin karayolu ulaşımını Devlet yolları, il yolları ve köyyolları olmak üzere üç başlık altında incelemek lazımdır.

 
 
1.Devlet Yolları
Bingöl ilinde Devlet karayolları 227 km.dir. Bu 227 km.lik Devlet Karayolları ağı iki ana arterden diğer illere geçiş imkanı vermektedir. Bu ana arterlerden biri batıdan Malatya ve Elazığ'dan gelerek Bingöl'e ulaşan Devlet yoludur. Bu yol, Bingöl'den doğuya doğru uzanır ve doğudan Van Gölü'nün güney kıyılarını izleyerek İran'a ulaşır. Bingöl'den geçen en önemli Devlet yolu budur. Bu yol, Solhan ilçe merkezinden de geçmektedir. Bu yolun il sınırları içindeki uzunluğu 92 km'dir. İkinci ana arter, Erzurum-Bingöl-Diyarbakır Devlet karayoludur. Bu yol, Bingöl için özel bir önem taşımaktadır. Merkez ilçeden başka Genç ve Karlıova ilçeleri de bu yolun üzerindedir. Bu yolun il sınırları içindeki uzunluğu 135 km.'dir.

Bingöl ilimiz sınırları içinde kalan Devlet karayollarının tümü asfalttır. Ancak standartları düşüktür. Günümüz trafik yükünü taşıyamaz durumdadır. Yolların bir kısmının Banketsiz ve bariyersiz olması, kışın ağır tonajlı araçlar için tırmanma şeridinin bulunmaması ve keskin virajların mevcut olması nedeniyle güvenli trafik akışının sağlanmasında güçlüklerle karşılaşılmaktadır.

 
 
1.İl Yolları
İl yollarının uzunluğu 423 km.dir. Bunun 232 km.si asfalt, 155 km.si stablize, 36 km.si ise toprak yoldur. İl yollarının cinslerine ve uzunluklarına ait bilgiler Tablo-59'da verilmiştir.
 
 
Tablo-59 : İl Yollarının Mevcut Durumu
İl Yolunun Adı

Toplam Uzunluğu (KM) Asfalt (KM) Stabilize (KM) Toprak Yol (KM)
  Çatak-Erzurum İl Sınırları(Tekman Yolu) 11 - 11 -
  (Karlıova-Bingöl) Ayr.-Göynük 3 3 - -
  (Çatak-Karlıova) Ayr.-Çaylar (Varto Yolu) 11 7 - 4
  (Bingöl-Solhan)Ayr.-Yenişaþak 24 24 - -
  Genç-Yenisu 45 26 19 -
  Ayr.-Servi 33 33 - -
  (Bingöl-Genç)Ayr.-Yamaç 9 9 - -
  (Elazığ-Bingöl)Ayr.-Kartal-Sancak(ÇanKiğı
  Ayr.- 
57 33 24 -
  (Çan-Kiğı) Ayr.-Adaklı 14 14 - -
  (Çan-Yedisu) Ayr.-Kiğı 5 5 - -
  Ayr.-Yayladere 17 17 - -
  Elazığ İl Sınırları (Çan-Yedisu 88 34 54 -
  (Kiğı-Karakoçan)(12-79)Ý.YLA.(Bingöl-Elazığ İl Sın. 35 - 35 -
  (Elazığ-Bingöl) Ayr.Yolçatı-Sancak 27 27 - -
  Çatak-Yedisu 44 - 12 32
  Toplam 423 232 155 36
 
 
 
Tablo-59 incelendiğinde, İl yollarının yüzde 55'inin asfalt, yüzde 37'sinin stabilize yüzde 8'inin toprak yol olduğu görülecektir. Toprak yol oranı en yüksek olan yol, Çatak-Yedisu yoludur. Toplam uzunluğu 44 km. olan bu yolun 12 km.si stabilize geriye kalan 32 km.si ise toprak yoldur.

3.Köy Yolları

Bingöl ilinde, köyaltı yerleşim birimlerinin çok ve arazisinin engebeli, kış şartlarının ağır olması nedeniyle, kırsal kesimde yaşayan insanlara ulaşım hizmetinin götürülmesiyle zorlanmalar kendini göstermektedir.

Köyyollarının toplam uzunluğu 3 410 km.dir. bu yol ağının 219 km.si asfalt 741 km.si stabilize, 1609 km.si tesviye, 841 km.si ise ham yoldur. Kırsal yerleşim yerlerinin yol durumu Tablo-60'da verilmiştir.

 
 
Tablo-59 : İl Yollarının Mevcut Durumu
Yolun Cinsi Köy Ünite Toplam Km Oran
Asfalt 44 22 66 219 6.42
Stabilize 98 61 159 741 21.73
Tesviye 122 380 502 1609 47.18
Ham Yol 1 302 303 841 24.67
Toplam 265 765 1030 3410 100
 
 
 
Tablo-60 incelendiğinde köyyollarında asfalt oranının yüzde 6.42, stablie yol oranının yüzde 21.73, tesviye yol oranının ise yüzde 24.67 olduğu görülecektir. Kırsal yerleşim yerlerindeki asfalt yol oranı Türkiye ve Bölge ortalamasının altındadır. Doğrudan TCK'dan yararlanan 56 köy ve 35 ünite tablo bilgilerine dahil edilmemiştir.
 
 
B. Demir Yolu Ulaşımı
Bingöl, Doğu Anadolu Bölgesi'ni doğudan batıya bağlayan demir yolunun üzerindedir.

Kuzey ve güneyden demir yolları Malatya'da birleşir. Ve Elazığ'dan sonra Bingöl Genç ilçe merkezine ulaşır. Bingöl'den Muş, Tatvan ve İran'a uzanır.

 
 
 
II. HABERLEŞME VE İLETİŞİM
İl'in haberleşme ve iletişim durumu; Telekom hizmetleri, PTT hizmetleri ve kitle iletişim araçları başlıkları altında incelenmiştir.
 
 
A. Telekom Hizmetleri
Bingöl ilinde telefon abone sayısı 1999 yılında 27 566 iken, 2000 yılında 31 990 adete ulaşmıştır. 1999-2000 yılları arasında ildeki şehiriçi, şehirlerarası ve uluslararası konuşma sayıları iki katından fazla artmıştır. 2000 yılı verilerine göre toplam faks sayısı 151 olup, 10 bin kişiye yaklaşık 7 adet faks düşmektedir. 10 bin kilşiye düşen telefon sayısı (cep telefonu hariç) ise yaklaşık 1400 adettir. Tablo-61'de ilçeler itibariyle haberleşme hizmetleri görülmektedir.
 
 
Tablo-61 :İlçeler İtibariyle Haberleşme Hizmetleri (2000)
İlçe Adı Santral Sayısı Santral Kapasitesi Bağlı Abone Sayısı Boş Hat Kapasitesi Faks Sayısı Ankesörlü Telefon Sayısı
Merkez 25 26 959 21 627 5 332 90 80
Adaklı 6 1 491 1 049 442 10 -
Genç 5 3 363 2 523 840 2 8
Karlıova 7 4 017 2 862 1 153 4 4
Kiğı 4 1 605 827 778 15 7
Solhan 5 2966 2478 488 20 8
Yayladere 1 440 337 103 1 1
Yedisu 1 304 285 19 9 1
Toplam 54 41145 31990 9 155 151 109
 
 
İlimizde en son teknoloji olan "Sayısal Fiber Optik Kablo" ile 36 adet köy santralının haberleşmesi sağlanmaktadır. Yine 13 adet köy santralı "Sayısal Radyoling" ve 3 adet santral da "Uydu Sistemi" ile dünyayla haberleşmektedir. İlimizde eski teknoloji olan "Analog Haberleşme" bulunmaktadır.
 
 
B.PTT Hizmetleri
Ptt Başmüdürlüğüne bağlı her ilçede birer adet olmak üzere 8 merkez ve biri merkez ve biride Genç ilçesinde olmak üzere 2 acete bulunmaktadır. Bingöl PTT merkezinde 1 adet faks cihazı, 1 adet telem makinası ve otomasyon sistemi; Genç, Karlıova, Kiğı ve Solhan PTT merkezlerinde birer adet faks cihazı ve birer adet telem makinası; Adaklı, Yayladere ve Yedisu PTT merkezlerinde de birer adet faks cihazı bulunmaktadır. Merkezlerdeki posta haberleşmesi bu cihazlarla yürütülmektedir.
 
 
C.Kitle İletişimi
İl'de "Bingöl" adı altında günlük bir yerel gazete yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Bingöl ilimizde gazete okuma alışkanlığı hızla yaygınlaşmaktadır. Günlük gazeteler, Adana ve Erzurum illerinden ağır kış şartları dışında hergün saat 9-10 civarında Bingöl il merkezine ulaşmaktadır.

Ayrıca 4 adet özel yerel radyo ve yayın faaliyetlerini sürdürmektedir. Yerel televizyon yoktur. İlimizde TRT televizyon yayınları ile birlikte 11 adet özel televizyon yayınları izlenebilmektedir.

Bu Sayfanın Geldiği Adres
Bingöl SOLHAN -
http://www.solhan.net

Bu Sayfanın Adresi:
http://www.solhan.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=53